Större frihet.
Bättre tillförlitlighet.
Med mylife.

  • Hem
  • Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor för Ypsomed webbsidor

1. Inga behandlingsråd

Vi vill understryka att råd och information som finns på dessa webbsidor inte utgör några terapeutiska råd. Vid hälsoproblem, kontakta ansvarig diabetessjuksköterska/läkare Endast den läkare som behandlar dig kan ställa diagnos och påbörja nödvändig behandling.

2. Användning

Observera följande villkor för att utnyttja våra erbjudanden på dessa webbsidor. Genom att använda information, service och program som tillhandahålls på våra webbsidor, samtycker användaren till dessa användningsvillkor.

3. Information

Dessa webbsidor tjänar enbart syftet att tillhandahålla information om YPSOMED, företag, produkter och service.

Våra webbsidor redigeras och kompletteras med jämna mellanrum, i syfte att hålla den information som tillhandahålls aktuell. Vi förbehåller oss därför rätten att, när som helst, helt eller delvis ändra, omorganisera, komplettera eller ta bort information och data som finns på våra webbsidor.

4. Länkar

Direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbsidor (”länkar") finns också på våra webbsidor. Vi intygar att vi inte lägger in länkar till webbsidor, hos vilka vi har sett olagligt innehåll vid den tidpunkt då vi lägger in länken, Vi har dock inget som helst inflytande på nuvarande eller framtida utformning hos tredje parts länkade sidor. Vi tar inte på oss något ansvar för tredje parts webbsidor och deras operatörer, särskilt inte för deras riktighet och laglighet och inte heller för överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar eller för uppfyllandet av eventuella överenskommelser eller andra juridiska transaktioner som slutförts rörande sådana webbsidor.

Åtkomsten till länkade webbsidor som tillhör tredje part sker helt på användarens eget ansvar.

5. Friskrivningsklausul för garanti och skadeståndsskyldighet

Vi eftersträvar att publicera riktig och aktuell information och data på våra webbsidor. Trots all omsorg kan vi dock inte lämna några försäkringar eller garantier för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten och tillgängligheten hos webbsidornas information och data, och inte heller för åtkomsten av våra webbsidor, eller för att användningen av funktioner och dataöverföring är problemfri och ostörd.

I samband med användningen av dessa webbsidor och utnyttjandet av tillgänglig information och data, är vi uteslutande ansvariga för de skador som orsakats avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet av YPSOMEDs verkställande organisationer eller i händelse av tvingande juridiska ansvarsbestämmelser. Vidare undantas all skadeståndsskyldighet för YPSOMED i samband med dessa webbsidor, såväl gällande direkta som indirekta skador, däribland förlorade förtjänster och andra därav följande skador. Detta undantag från skadeståndsskyldighet gäller särskilt också skador, som orsakas av virus eller andra destruktiva program eller i andra avseenden, på användarnas datorutrustning eller program eller deras data (däribland förlust av data).

6. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Användarna av dessa webbsidor får inga rättigheter till dessa eller till information och data som återges där. Alla immateriella rättigheter, i synnerhet upphovsrättigheter, designrättigheter, varumärkesrättigheter och rättigheter till företagets namn, som förekommer i samband med dessa webbsidor och den information och de data som återges där, i synnerhet sådant som texter, bilder, grafik, logotyper, symboler, namn, produkt- och företagsbeteckningar, tillhör uteslutande YPSOMED eller deras licensgivare, såvida inte annat uttryckligen anges.
Vad beträffar dessa webbsidor och den information och de data som återges där, har användarna endast delade och ej överlåtbara personliga användningsrättigheter, vilka beviljas dem i enlighet med dessa användningsvillkor.
Användarna tillåts titta på webbsidorna, och den information och de data som återges där, på datorskärmen och därtill utföra endast de användaråtgärder, som anges som tillåtna på webbsidorna, som till exempel när användaren har möjlighet att skriva ut eller ladda ned information och data. Vidare är all användning begränsad till enbart användarens egna, privata syften eller till interna affärssyften hos användarens företag.
All användning utöver det, i synnerhet all kommersiell användning, får endast ske efter samtycke från YPSOMED.

De texter och bilder som tillhandahålls för nedladdning på ”Media” finns i den offentliga domänen och får endast användas i avsett syfte om YPSOMED anges som innehavare av alla rättigheter till varje text eller bild.

Användning och bearbetning av kontaktinformation som publicerats på webbsidans lista över medverkande, eller likvärdig information på dessa webbsidor, såsom postadresser, telefon- och faxnummer liksom e-postadresser, av tredje part för utskick av reklam som inte uttryckligen begärts är förbjuden. Vi reserverar oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallad elektronisk skräppost och annan oombedd massreklam vid överträdelser av detta förbud.

7. Framåtblickande uttalanden

YPSOMEDs webbsidor kan innehålla framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden är beroende av många olika betydande ovissheter rörande tekniska, affärsmässiga, ekonomiska och finansiella faktorer, och därför kan de verkliga resultaten skilja sig påtagligt från dem som visats. YPSOMED påtar sig inte någon förpliktelse att rätta eller uppdatera några framåtblickande uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser eller utveckling.

8. Kontakt/feedback/e-postmeddelanden

Vi skulle vilja höra vad du tycker om våra produkter och vår webbplats och skulle uppskatta om du skickade ytterligare information. För dessa syften finns ett kontaktformulär på vår webbplats. Du kan även kontakta oss via e-post eller telefon.

Om du använder kontaktformuläret, är all information som du tillhandahåller frivillig. Se policy för datasekretessy för att få veta hur YPSOMED använder dina personliga uppgifter.

Våra webbsidor ger möjlighet att skicka e-postmeddelanden till YPSOMED. Skickandet av e-postmeddelanden sker på avsändarens egen risk. Såvida inte annat uttryckligen angivits på respektive webbsidor, är inkommande beställningar som erhållits på detta sätt endast bindande för YPSOMED om de uttryckligen har bekräftats skriftligen av den senare. Meddelanden av juridisk natur, såsom villkorsbeslut, påminnelser, meddelanden om upphörande m.m., vilka adresseras till YPSOMED med e-post via webbsidorna, är inte giltiga. I synnerhet försenat svar eller uteblivet svar på e-postmeddelanden, som adresserats till YPSOMED via de senares webbsidor, kan varken uppfattas som juridiskt relevant samtycke eller avslag.

9. Diverse bestämmelser

Om individuella bestämmelser gällande dessa användningsvillkor skulle vara eller bli ogiltiga, kommer giltigheten för återstående bestämmelser att förbli opåverkade. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en annan, som ligger så nära syftet för den ursprungliga bestämmelsen som möjligt.

Alla juridiska samband till följd av användningen av våra erbjudanden ska lyda under schweizisk lag med undantag för dess principer för lagkonflikter. Den enda platsen för rättsskipning vid eventuella tvister i samband med dessa sidor är Burgdorf.

Status: december 2007