mylife Clickfine

Undvika problem

ProblemMöjlig orsakRekommenderad åtgärd
Smärtsam injektion Pennkanylen har använts flera gånger Byt pennkanyl efter varje injektion
Injicering i en muskel Gör ett hudveck eller använd en kortare pennkanyl
För ytligt, träffade en nerv i huden Använd en längre pennkanyl
Insulin läcker från injektionsstället Pennkanylen drogs ut för snabbt efter injektionen (ofullständig insulindos) Injicera långsamt och dra inte ut pennkanylen direkt (räkna till 10)
För snabb injektion, insulinet fördelades ojämnt Injicera långsamt och dra inte ut pennkanylen direkt (räkna till 10)
Otillräcklig insulineffekt Olämpligt injektionsställe (lipohypertrofi, ärrvävnad, hudförhårdnader) Undvik olämpliga ställen
Pennkanylen drogs ut för snabbt efter injektionen (ofullständig insulindos) Injicera långsamt och dra inte ut pennkanylen direkt (räkna till 10)
Otillräcklig blandning av insulinet i ampullen (gäller enbart blandade insuliner) Vicka försiktigt på pennan före varje injektion
Pennkanylen igensatt Ta en ny pennkanyl
Det går inte att trycka ned pennans doseringsknapp Gummimembranet är inte fullständigt punkterat Ta en ny pennkanyl, byt pennkanyl efter varje injektion
Pennkanylen är för lös Kontrollera att den är ordentligt fastsatt
Pennkanylen igensatt Ta en ny pennkanyl