Diabetes Knowledge

Rätt injektionsteknik

Insulinet injiceras in i underhudsfettet

 

  Hud

  Underhudsfett

  Muskel

För korrekt upptag och optimal effekt av insulinet är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till kraftig hypoglykemi.

  Injicera insulinet i underhudsfettet
  Injicera inte insulinet i muskeln

Lämpliga kanyllängder – Avgörande för korrekt injektion

 • Injektioner med mycket korta pennkanyler (4 mm och 6 mm) möjliggör en tillförlitlig insulindos i underhudsfettet (subkutan injektion).
 • Rätt kanyllängd är avgörande och bestäms vid början av pennbehandlingen i samråd med läkaren.
 • Genom val av injektionsteknik i kombination med rätt kanyllängd undviks en oönskad injektion i muskeln.

I regel rekommenderas följande kanyllängder:

 • Barn och ungdomar
  4 mm eller 6 mm kanyllängd
 • Vuxna
  4 mm, 6 mm eller 8 mm kanyllängd
  I regel börjar behandlingen oftare med kortare pennkanyler.

Rätt injektionsteknik – Med olika kanyllängder

Med 4 mm kanyllängd
Håll kanylen lodrätt (90° vinkel mot huden), utan hudveck (för en del barn, mycket slanka vuxna och vid injektion i låret kan det vara nödvändigt att göra ett hudveck).

Med 6 mm och 8 mm kanyllängd
Injicera i 90° vinkel med hudveck eller i 45° vinkel utan hudveck.

 

Rätt bildande av hudveck

 • Gör ett hudveck med tummen och pekfingret (ev. också långfingret).
 • Håll hudvecket avslappnat och löst. Tryck inte så hårt att det gör ont eller att huden blir vit.
 • Om du använder alla fingrarna, finns det risk att även muskulaturen kommer med. Det kan leda till en oönskad injektion i muskeln.