Tips och råd

Undvik svårigheter vid injektionen

ProblemMöjliga orsakerRekommendation
Smärtande injektion Återanvänd pennkanyl Byt pennkanyl för varje injektion
Insulin rinner ut vid stickstället Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt (ofullständig dos) Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
För snabbt injicerat insulin kunde inte fördelas
Dålig verkan av insulinet Olämpligt injektionsställe: Vävnadsförhårdnader (lipohypertrofier), ärrvävnad, hudförhårdnader Undvik olämpliga ställen
Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
Dålig blandning av insulinet i ampullen (endast för grumliga insuliner) Vänd på pennan 10 gånger före injektionen. Följ anvisningar från diabetessköterska och insulintillverkare.
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång
Det går inte att trycka in pennans doseringsknapp Ampullens gummimembran har inte stuckits igenom Använd en ny pennkanyl. Byt pennkanyl för varje injektion
För lös pennkanyl Se till att pennkanylen sitter fast ordentligt
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång